Meteen naar de inhoud
Logo

"Mensen helpen weer plezier aan hun werk te beleven"

01

Amanda Klein

“Mensen helpen weer plezier aan hun werk te beleven, daar haal ik voldoening uit. 
Vanuit mijn jarenlange ervaring, zowel operationeel als op management niveau, begrijp ik vanuit verschillende perspectieven tegen welke problemen een medewerker aan kan lopen. Ik vind het een uitdaging om daarin samen naar oplossingen te zoeken en om mensen te helpen het beste in zichzelf naar boven te halen. Mijn werkwijze omschrijft zich het beste als betrokken, menselijk, respectvol, verbindend en resultaatgericht. Vanuit mijn achtergrond heb ik tevens kijk op juridische aspecten.”
02

Mijn Drive.

Mijn werkwijze omschrijft zich het beste als;
Betrokken
Menselijk
bedrijf 1
Respectvol
Verbindend
03

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Integriteit en Ongewenste omgangsvormen

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen werknemer met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon. Een externe vertrouwenspersoon heeft als voordeel dat de onpartijdigheid gegarandeerd is. Bovendien wordt een externe vertrouwenspersoon specifiek voor deze taak aangetrokken: de taak van vertrouwenspersoon hoeft niet naast andere taken binnen het bedrijf gedaan te worden. Wij zijn opgeleid tot gecertificeerd vertrouwenspersoon en aangemeld bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

Vanuit de Arbeidsomstandighedenwet is een werkgever verplicht om beleid te maken op het gebied van arbeidsomstandigheden. Denk hierbij aan maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers. Ook moet een werkgever beleid voeren dat gericht is op voorkoming c.q. beperking van psychosociale arbeidsbelasting. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

 1. agressie en geweld
 2. seksuele intimidatie /ongewenste intimiteiten
 3. pesten
 4. discriminatie (bv. op basis van afkomst, leeftijd, sekse, geaardheid)


Ook integriteitskwesties kunnen met de vertrouwenspersoon besproken worden. Denk hierbij aan misstanden met een maatschappelijk belang, zoals een gevaar voor de volksgezondheid, een aantasting van het milieu of verspilling van overheidsgeld.

Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht als je wilt praten over één van de hierboven geschetste situaties. De vertrouwenspersoon is er volledig voor jou als melder, het gaat erom hoe jij iets ervaren hebt.

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

 1. Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die last hebben van één of meerdere van de bovengenoemde situaties en die hulp en advies nodig hebben.
 2. Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 3. Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
 4. Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming.
 5. Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
 6. Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
 7. Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 8. Het anoniem registreren van gevallen van ongewenst gedrag.
 9. Nazorg


De vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht.

Als je een externe vertrouwenspersoon zoekt voor je bedrijf of organisatie, neem dan contact met ons op via info@prettigwerkenlimburg.nl

Uiteraard maken we vooraf duidelijke afspraken over de inzet van de vertrouwenspersoon. Daarna kan intern gecommuniceerd worden hoe medewerkers de vertrouwenspersoon rechtstreeks kunnen bereiken.

1

Ongewenst gedrag

Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie.

2

Praten helpt

Het is prettig als een getroffen werknemer met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon

3

Onpartijdigheid gegarandeerd

Een externe vertrouwenspersoon heeft als voordeel dat de onpartijdigheid gegarandeerd is. Bovendien wordt een externe vertrouwenspersoon specifiek voor deze taak aangetrokken.

4

Gecertificeerde vertrouwenspersoon

Wij zijn opgeleid tot gecertificeerd vertrouwenspersoon en aangemeld bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

04

Jij hebt recht op een veilige integere werkplek

05

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Iedere werknemer wil graag prettig werken en met veel plezier en enthousiasme naar zijn werk gaan.

Iedere werknemer wil graag prettig werken en met veel plezier en enthousiasme naar zijn werk gaan. De realiteit is helaas vaak anders… Meer dan 1 miljoen werknemers hebben last van burn-out klachten. Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door (werk gerelateerde) psychische klachten. Hiermee is de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. De klachten worden vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid of agressie en geweld op de werkvloer (bron: www.rijksoverheid.nl). Medewerkers hebben hierdoor minder energie, worden minder productief, beperkt(er) inzetbaar of vallen zelfs volledig uit door ziekte.

Ook een werkgever heeft er baat bij als zijn medewerkers ‘goed in hun vel zitten’. Art. 3.2 van de Arbo-wet zegt zelfs dat de werkgever psychosociale arbeidsbelasting (PSA) moet voorkomen of in elk geval moet beperken. Dit betekent dat hij risico’s moet tegengaan op het gebied van werkdruk, pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld. Een werkgever streeft naar goede arbeidsomstandigheden en medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn. Als een medewerker goed in zijn vel zit presteert hij beter, is hij creatiever, meer bevlogen en een prettigere collega. Bedrijfsmaatschappelijk werk kan hierin een belangrijke rol spelen, zowel voor de individuele medewerker als op organisatieniveau. Bedrijfsmaatschappelijk werk benadert de individuele problematiek van een medewerker (denk aan zorgtaken, ziekte, financiële problemen, rouw, scheiding) vanuit de gevolgen voor het werk. Vroegtijdig signaleren en ingrijpen kan langdurige uitval voorkomen en de re-integratie versnellen.

Bedrijfsmaatschappelijk werk is een deskundige en onafhankelijke aanpak bij psychosociale problemen die het functioneren op het werk belemmeren. De bedrijfsmaatschappelijk werker ondersteunt de medewerker oplossingsgericht en helpt de medewerker om de vaardigheden te optimaliseren die nodig zijn in het werk of om de problemen of lastige situaties op te lossen. Bedrijfsmaatschappelijk werk is gericht op kortdurende interventies. Wij zijn laagdrempelig, praktisch en de lijnen zijn kort. Deskundigheid, betrokkenheid en betrouwbaarheid zijn onze kernwaarden.

Bedrijfsmaatschappelijk werk richt zich op:

 1. Bewustwording
 2. Vergroten van zelfinzicht (patronen zien, stresssituaties herkennen, invloed uitoefenen)
 3. Ontwikkelen van vaardigheden zoals plannen, communiceren, assertiviteit
 4. Succesvol toepassen van vaardigheden
 5. Preventieve maatregelen

Dit alles op het gebied van gezondheid, vitaliteit en welzijn, loopbaanperspectief, management en leiderschap, communicatie en werkplezier.                         Bedrijfsmaatschappelijk werk opereert zowel op individueel als op organisatieniveau en biedt altijd maatwerk.

Enkele voorbeelden:

 1. Omgaan met veranderingen op het werk
 2. Beter omgaan met collega’s of klanten, samenwerking optimaliseren
 3. Het verwerken van een overlijden, echtscheiding of ander verlies
 4. Assertiever worden en/of beter voor zichzelf zorgen
 5. Omgaan met hoge werkdruk
 6. Anders plannen en structureren
 7. Motivatie voor het werk vergroten
 8. De oorzaak van frequent kort ziekteverzuim onderzoeken en/of aanpakken
 9. De eventuele psychische oorzaak van vage lichamelijke klachten aanpakken
 10. Opvang na een traumatische gebeurtenis
 11. De balans tussen werk en privé verbeteren, bv. bij zorgtaken of financiële problemen
 1. Bevorderen van duurzame inzetbaarheid en het zo optimaal mogelijk kunnen functioneren van medewerkers
 2. Minder ziekteverzuim en een betere terugkeer na uitval
 3. Meer productiviteit
 4. Meer tevredenheid bij medewerkers en hierdoor betere prestaties
 5. Een gezonde bedrijfscultuur
 6. Analyse van trends en maatschappelijke ontwikkelingen

Medewerkers zijn je grootste kapitaal, ze vormen de motor van je bedrijf of organisatie. Als je motor hapert, kan je bedrijf nooit optimaal functioneren. De inzet van een traject bij Prettig werken is vele malen goedkoper dan de kosten van ziekteverzuim, inzet van vervangend personeel en een lagere productiviteit. Als je werknemers weer met plezier en energie komen werken, floreert je bedrijf: prettig werken voor iedereen!

Als je bedrijfsmaatschappelijk werk voor je bedrijf of organisatie wilt inschakelen, neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@prettigwerkenlimburg.nl

Uiteraard maken we vooraf duidelijke afspraken over de inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk. Daarna kunnen medewerkers worden aangemeld en nemen wij binnen drie werkdagen contact met de medewerker op om een afspraak te maken. Afhankelijk van de situatie wordt er een vervolgtraject voorgesteld.

Ben je een werknemer en wil je een gesprek aanvragen? Informeer dan bij je leidinggevende of personeelsafdeling of je contact met ons kunt opnemen of wijs hen op deze informatie.

Bewustwording
Zelfinzicht vergroten
Nieuwe vaardigheden
Preventieve maatregelen
06

Referenties

07

Contact

Vul hier je gegevens in en ik neem contact met je op.


Direct bellen

06 4447 4692

Email

info@prettigwerkenlimburg.nl

KvK nummer

71612289